Esteu aquí

Diccionari de textos catalans antics

El Diccionari del Català Antic consultable en xarxa és un projecte compartit de la Universitat de Barcelona, la Fundació Lluís Carulla i la Fundació Noguera. Aquestes tres institucions custodien un extens fons de textos catalans antics digitalitzats i totes tres donen suport i cobertura a entitats i investigadors que treballen en l’edició d’aquests textos.

La consulta del Diccionari del Català Antic permet la cerca per lemes i per formes. El format de la consulta facilita la recerca de les formes enregistrades d’un lema que pot especificar l’usuari i es poden obtenir totes les ocurrències de cadascuna de les formes obtingudes, en forma de concordances. Com a alternativa possible es pot especificar una forma determinada i el sistema mostra si existeix o no a la base de dades i en cas positiu es pot obtenir el seu lema i les seves ocurrències, també en forma de concordances. En qualsevol moment de la consulta es pot accedir a una ajuda en la qual es proporciona informació sobre els criteris de cerca, la presentació dels resultats, els codis utilitzats, les edicions de base etc.

La base de dades té enregistrades en aquests moments prop de 900.000 concordances i 36.552 formes diferents de 11.646 lemes.

És dirigit per Joaquim Rafel i desenvolupat al Centre de Documentació Ramon Llull per un equip de col·laboradors.