Tesis i altres treballs d'investigació

Tesis doctorals

Aspectes fonològics i morfològics del català septentrional

Estat
En preparació
Direcció

L'al·lomorfia contextual i la pressió paradigmàtica de les preposicions a, en i amb en català

Estat
En preparació

Les vocals mitjanes posteriors en el català de Girona: anàlisi de la producció i la percepció

Estat
Finalitzada
Any
2017
Programa
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

El dialecte de l’Alguer en relació amb altres llengües romàniques. Estudi fonètic i fonològic

Estat
En preparació

Estudi acústic i perceptiu de les sibilants en valencià

Estat
En preparació

Variació i estabilitat en el sistema vocàlic valencià: anàlisi acústica de l'harmonia vocàlica

Estat
En preparació

El segment velar en la flexió verbal de l'eivissenc. Anàlisi de la variació distribucional, geogràfica i generacional

Estat
Finalitzada
Any
2017
Autor
Direcció
Programa
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

El parlar de la conca central de la Noguera Ribagorçana: fronteres dialectals a la Terreta

Estat
Finalitzada
Any
2016
Autor
Direcció
Programa
Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals (Universitat de Barcelona)

Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística

Estat
Finalitzada
Any
2013
Programa
Llenguatge i Variació (Universitat de Barcelona)

Estudi contrastiu de l’estructura sil·làbica del català i del xinès estàndards i de les implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons

Estat
Finalitzada
Any
2019
Autor
Direcció
Programa
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

La adquisición de la fonología del chino por hablantes monolingües de español y por hablantes bilingües de catalán y español

Estat
En preparació
Autor

Morfologia verbal catalana: anàlisi diacrònica i contrastiva

Estat
En preparació
Autor
Direcció
Programa
Universitat de València

Variació fònica del català com a L2: segments i suprasegments en el català parlat per anglòfons

Estat
En preparació
Direcció
Programa
Universitat de Barcelona

Treballs d'investigació (màster i posgrau)

Les variants al·lomòrfiques de la preposició a en algunes varietats del català: descripció i anàlisi

Estat
Finalitzada
Any
2009
Programa
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (MOEILLC), UAB–UB

Aspectes fonològics del català de la comarca de la Selva

Estat
Finalitzada
Any
2012
Direcció
Programa
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (MOEILLC), UAB–UB

Articulació i reconeixement de les fricatives del valencià

Estat
Finalitzada
Any
2014
Programa
Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària, Universitat de València
Arxius adjunts

Estudi sociomorfològic a Manresa : el segment velar en algunes formes del PI i el PS dels verbs anar, fer, veure i haver

Estat
Finalitzada
Any
2014
Programa
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats de llengua i literatura catalanes, UAB–UB

Estudio de las diferencias entre los sistemas vocálicos del español y del chino

Estat
Finalitzada
Any
2016
Autor
Programa
Màster Oficial en Investigació en llengües i literatures Estudis avançats de llengua i literatura catalanes, Universitat de València
Arxius adjunts

Relacions de solidaritat entre l'obertura de vocals mitjanes tòniques, la reducció vocàlica i l'elisió de la ròtica final en manlleus

Estat
Finalitzada
Any
2019
Autor
Direcció
Programa
Màster d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Ròtiques finals en el català central de Barcelona

Estat
Finalitzada
Any
2015
Autor
Programa
Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes