Personal del Laboratori

Eugenio Martínez Celdrán (director)
Ana Ma. Fernández Planas (responsable tècnica)

Col·laboradors habituals

Lourdes Romera Barrios
Dorota T. Szmidt Sierykow
Josefina Carrera Sabaté
Juan María Garrido Almiñana
Joan Carles Mora Bonilla
Paolo Roseano
Wendy Elvira-García

 

Estudiants de doctorat
Javier Simón Casas
José Vicente Benavent
Renata Djuric

Alumnes de grau en pràctiques
Quatre cada any

Antics membres
Ramon Cerdà Massó (Emèrit)
Valeria Salcioli Guidi
Sabela Labraña Barrero (in memoriam)

Chia-wen Yeh (Belinda)


 

Eugenio Martínez Celdrán

Doctor en Filologia
Catedràtic de Departament de Lingüística General
Director del Laboratori de Fonètica

Eugenio Martínez Celdrán (Caravaca de la Cruz (Murcia) 1947) és Catedràtic de Lingüística General de la Universitat de Barcelona i director del Laboratori de Fonètica de la Facultat de Filologia des de la seva creació l'any 1978. Ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades (RSEL, EFA, JIPA, Verba, LEA, RFE, etc.). Ha estat i és actualment investigador principal de projectes d'investigació, relacionats amb la fonètica, finançats pel Ministeri d'Educació i Ciència. És autor, a més, de diversos llibres entre els quals s'ha de destacar: Fonética (Teide, 1984, 4ª ed. 1994), Fonología General y Española (Teide, 1989), Fonética experimental (Síntesis, 1991), El sonido en la comunicación humana (Octaedro, 1996, 2ª ed. 2003); Análisis espectrográfico de los sonidos del habla (Ariel, 1998, 2ª ed. 2007) i Manual de Fonética Española (Ariel, 2007), , escrit amb la col·laboració de. A. Ma. Fernández Planas. En aquests últims anys, ha col·laborat també amb capítols en llibres coordinats per altres autors com, per exemple, M. Alvar, Introducción a la Lingüística Española (Ariel, 2000); P. Prieto, Teorías de la entonación (Ariel, 2003); E. Herrera y P. M. Butragueño, La tonía: dimensiones fonéticas y fonológicas (El Colegio de México, 2003); M. Contini, Projet Amper. Atlas multimédia prosodique de l’Espace roman (Université Stendhal-Grenoble 3, 2005) y J. Dorta et al. Fundamentos epistemológicos y metodológicos de la historiografía lingüística en el ámbito hispánico (Arco/Libros, 2007). És, així mateix, creador i director d'Estudios de Fonética Experimental, publicada pel laboratori de Fonètica de la UB.

Currículum de Eugenio Martínez Celdrán.
 


 

Ana Ma. Fernández Planas

Doctora en Lingüística
Responsable Tècnica del Laboratori de Fonètica

Doctora en Lingüística per la Universitat de Barcelona des de l'any 2001 amb la tesi titulada Estudio electropalatográfico de la coarticulación vocálica en estructuras VCV en castellano. Des de 1991 està vinculada al Laboratori de Fonètica de la UB, del qual n'és la seva responsable tècnica des de 1998. Des de 2008 és professora associada al Departament de Lingüística on ha impartit les assignatures: "Lingüística", "Introducció a la Lingüística", "Fonètica experimental", "Fonologia de Laboratori" i "Fonètica" És la coordinadora internacional del domini lingüístic català en el projecte dedicat a l'Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic. Participa i ha participat com a docent en diversos doctorats, màsters, postgraus i cursos d'especialització. La seva trajectòria investigadora s'ha concretat en diversos llibres i articles apareguts en revistes com Estudios de Fonética Experimental, Verba, Caplletra, Journal of the Internacional Phonetic Association, Estudis Romànics, Onomázein, Géolinguistique, Head and Neck o Aphasiology, entre d'altres. Els seus treballs tracten la fonètica articulatòria, l'acústica i la perceptiva; s'ocupen d'aspectes segmentals i suprasegmentals i també d'algunes de les aplicacions d'aquesta ciència, bàsicament la fonètica forense i el terreny que comparteix la fonètica amb la logopèdia i l'otorronolaringologia.

Pàgina web personal de Ana Ma. Fernández Planas.


Ramon Cerdà Massó

Doctor en Filologia Romànica
Professor catedràtic emèrit del Departament de Lingüística General

Des de 2011 Catedràtic Emèrit de Lingüística General a la Universitat de Barcelona (UB). Estudis universitaris: Filosofia i Lletres a la UB (1959-64). Llicenciat en Filologia Romànica el 1964 amb la Tesina, dirigida pel Dr. Antoni M. Badia i Margarit, Las fricativas prepalatales catalanas. Doctor en la mateixa especialitat el 1967 amb la tesi, també dirigida pel Dr. Badia, Contribución al estudio del timbre vocálico en catalán, amb Excel·lent Cum Laude, igual que la Tesina. Premi Extraordinari de fi de carrera amb el Rivadeneyra de la Real Academia Española (1964), i de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat (1964). Premis Manuel de Montoliu de la Diputació de Tarragona per la Tesina (1966) i Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans per la tesi doctoral (1968). Activitat professional: a la Facultat de Filosofia i Lletres, i després Filologia de la UB, Professor No Numerari en diverses categories entre 1964 i 1973, Agregat (1973-75, 1976-78 i 1979-81), Professor Visitant i Catedràtic a la Illinois University at Chicago Circle (1975-76 i 1978-79, respectivament). De nou a la UB, Catedràtic de Llengua Espanyola (1981-86) i de Lingüística General des de 1986 fins a la jubilació el 2011. Ha assistit, amb participació diversa i sovint múltiple, a més de 80 congressos, simposis, seminaris i tallers. Nombrosos cursos, cursets i conferències, entre altres, a Budapest, Chicago, Copenhague, Estocolm, Galesburg, Gotemburg, Luxemburg, Manchester, Mèxic, Òxford, Pécs, Prada, Seul, Uppsala i Urbana-Champaign. Entre múltiples càrrecs i pertinences a entitats acadèmiques, entre 1986 i 1992 representant d’Espanya al projecte de la Unió Europea EUROTRA de traducció automàtica, i entre 1994 i 1999 President de la Sociedad Española de Lingüística. Publicacions: Ha publicat 82 treballs en espanyol, 31 en català, 7 en romanès, dos en anglès, un en francès i un en japonès entre altres sobre plantejaments generalistes (2), fonètica experimental (6), fonètica i fonologia (13), fonologia catalana (5), fonologia espanyola (3), acústica forense (5), llengües en contacte (13), lingüística teòrica (23), lingüística matemàtica (3), lingüística computacional (8), metodologia lingüística (14), pragmàtica (3), romanística (5), lexicografia, lexicologia i semàntica (6) i diccionari de lingüística (1).


 

Lourdes Romera Barrios

Doctora en Filologia
Professora titular del Departament de Lingüística General

Doctora per la Universitat de Barcelona (1990) amb la tesi Problemas teóricos en fonología generativa. Coordinadora (1998-2008) del Programa de Doctorat, amb esment de qualitat, Lingüística i Comunicació. Membre del GREFE, grup de recerca consolidat.


 

Valeria Salcioli Guidi

Doctora en Filologia
Professora titular de Departament de Lingüística General

Doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona (1988) amb la tesi La entonación: estudio fonético-experimental de la entonación interrogativa catalana. Coordinadora, juntament amb Lourdes Romera, del programa de doctorat amb Menció de Lingüística i Comunicació (1998-2008). Membre del GREFE (Grup de Recerca en Fonètica Experimental).

Projecte de investigación actual: “Hacia una geoprosodia del catalán y del castellano en las áreas de habla catalana y del castellano en Murcia” (AMPERCAT)

Docència: Introducció a la lingüística, Morfologia.


 

Sabela Labraña Barrero

Doctora en Lingüística
Professora lectora de Filologies Romàniques

Titulada Mestra d'Educació Primària per la Universitat de Santiago de Compostela (1974) i llicenciada en Filologia Romànica (gallec-portuguès) per la Universitat de Barcelona (1988), té un doctorat en lingüística amb la tesi Estudio acústico das consoantes fricativas do galego (2005). Des d'una perspectiva sociolingüística, dirigeix el seu treball en dues direccions que convergeixen en un objectiu comú: la coexistència de cultures en un mateix territori. Així, d'una banda duu a terme recerques sobre el llenguatge i la percepció de la identitat dels catalans d'origen gallec, i de l'altra banda coordena el projecte Galauda (Ensino da lingua e cultura galegas na Secundaria catalá), en el marc del qual va publicar el llibre Vencello. Lingua e cultura galegas para estudiantes de fóra de Galicia (2001). Quant a la fonètica, contribueix, des d'una perspectiva acústica, a la descripció de la llengua gallega. Ha adaptat al gallec el manual Introducción á fonética. O son na comunicación humana d'Eugenio Martínez Celdrán (2002). Entre els seus treballs més recents en el camp de la fonètica acústica destaca An acoustic approach to the Galician gheada (ICPS 15, 2003).


 

Dorota T. Szmidt Sierykow

Doctora en Lingüística
Professora lectora de Filologia Eslava

Doctora en Lingüística per la Universitat de Barcelona, Maîtrise en Science du Langage (Université Sorbonne Nouvelle, Paris III), llicenciatura en Filologia Romànica (Universitat de Barcelona). És professora del Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona, Secció de Filologia Eslava. Les seves línies de recerca són fonètica i fonología de les llengües eslaves i romàniques, semàntica lèxica computacional i didàctica de les llengües eslaves com a L2. Forma part del Grup de Recerca Consolidat “GREFE” (ref.2005sgr00741).  Les últimes publicacions en revistes: amb Joan Castellví: (2010) Cechy charakterystyczne fonetyki polskiej w nauczaniu Katalończyków, Glotodydaktyka polonistyczna – współczesny język Polski – językowy obraz świata, pp. 1-12, Universitas, Kraków /  (2009) La sonoritat en les fricatives intervocàliques del polonès,   Estudios de Fonética Experimental XVIII, pp. 379-400. Barcelona /(2008) La coordinación entre las articulaciones glotal y supraglotal en los grupos fricativa + fricativa del polaco, Language Design, Granada, pp. 281-287 / (2007) Coordination of glottal and supraglottal articulations in fricative + rhotic polish clusters”; Studia Phonetica Posnaniensia, Universitat de Adam Mickiewicz, Poznan /amb Agnieszka Mejnartowicz: (2009) Europejska wielojęzyczność i wielokulturowość, Investigationes Linguisticae XVIII, Universitat de Poznań, pp 80-88 / (2006) Los grupos fricativa + nasal del polaco. Realización sonora y fenómenos intermedios. Estudios de Fonética Experimental XV, pp. 67-97 /amb Joan Castellví i Agnieszka Mejnartowicz: (2002), Estudio comparativo de las consonantes sibilantes y africadas de las lenguas polaca, rusa y catalana, Estudios Hispánicos X. pp. 15-30, Universidad de Wroclaw, Polonia / amb Sabela Labraña, Joan Castellví i Lourdes Aguilar: (2008) L’intonation des phrases interrogatives avec l’expansión du sujet et avec l’expansion de l’objet du catalan barceloní, Géolinguistique 10, pp. 93-110. Imparteix assignatures de Llengua polonesa III, IV, V i Fonética i fonologia poloneses en el Grau de Llengües i Literatures Modernes de la Universitat de Barcelona.


 

Josefina Carrera Sabaté

Doctora en Filologia Catalana
Professora associada de Filologia Catalana

Doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1999). Màster en pertorbacions del llenguatge i l’audició (UB, 2001). Les seves línies de treball se centren, fonamentalment, en la sociofonètica, la prosòdia i l’ensenyament i aplicacions de la fonètica. Ha publicat Escola catalana i variació fonètica (2002), juntament amb Ana M. Fernández, Vocals mitjanes tòniques del català. Estudi contrastiu interdialectal (2005), i, amb Rosa Estopà i Imma Creus, EnRaonar. Lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica (2010). És autora de diversos articles científics en revistes nacionals i internacionals, ha participat en miscel.lànies com Oralment. Estudis de Variació funcional (1998), guardonada amb el premi A. M. Badia i Margarit de la Generalitat de Catalunya (1994), ha col.laborat en la segona edició de l’Encyclopedia of Language and Linguistics (2005) i ha contribuït en monografies com Variation in Indigenous Minority Languages (2009). Dirigeix la revista electrònica Llengua Societat i Comunicació (LSC) des de l’any 2003, en què va sortir a la llum. En el camp de la didàctica de la fonètica ha publicat Fonètica pràctica del català oriental central i nord-occidental ([1995] 2001), amb Ana M. Fernández, Prácticas de transcripción fonética en castellano (2001), i, juntament amb Joan Solà i Clàudia Pons, ha dirigit l’espai web Els sons del català (2009). Des de 1995 ha participat en projectes d’investigació finançats que estan connectats a la variació lingüística i a la fonètica segmental i suprasegmental i, a partir de l’any 2001, també ha participat en projectes d’innovació docent. Des de 1994 és professora del Departament de Filologia catalana de la UB i, entre el 2000 i el 2004, també ho ha estat del de la UdL. Imparteix assignatures de llengua catalana, gramàtica descriptiva, llengua oral i fonètica.


 

Juan María Garrido Almiñana

Doctor en Filologia Hispànica
Professor contractat doctor al departament de Lengua Española y Lingüística General de la UNED

Juan María Garrido Almiñana és professor contractat doctor al departament de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Les seves àrees d’especialització són la Llengua Espanyola i la  Lingüística General i Aplicada, amb un especial interès per la Fonètica, la Fonologia i les Tecnologies de la Parla.

La seva activitat investigadora s’ha mogut sempre entre la recerca bàsica i l’aplicada. Les seves principals línies de recerca són la descripció fonètica de la prosòdia, el disseny i recollida de corpus de parla, el desenvolupament d’eines de processat de la parla i l’aplicació de coneixement lingüístic i fonètic a les Tecnologies de la Parla.

Pàgina web personal de Juan María Garrido Almiñana.

 


 

Joan Carles Mora Bonilla

Doctor en Filologia Anglesa
Professor titular interí d'escola universitària

Doctor en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona (2001) Joan C. Mora és professor i investigador al departament d'anglès de la Universitat de Barcelona. La seva recerca ha investigat el paper dels factors contextuals i individuals en el desenvolupament de la fluïdesa oral i la parla en segones llengües (L2) i l'adquisició fonològica en L2. El seus interessos de recerca es centren principalment en l'estudi del paper de l'input lingüístic en l'adquisició fonològica en bilingües i l’efecte de les diferències individuals cognitives en l’aprenentatge de la parla en segones llengües, però també inclouen els mètodes d’entranment fonètic, l’ensenyament de la pronunciació i el desenvolupament del coneixement metalingüístic en fonologia.

Pàgina web personal de Joan Carles Mora Bonilla.


 

Paolo Roseano

Doctor en Lingüística
Professor associat de Filologia Italiana

Titulat en Sociologia per la Universitat de Trieste (Itàlia) l'any 2004 amb la tesi La costruzione ciclica delle identità etniche. Il caso di studio del Friuli. A la mateixa universitat va ser professor associat de Sociologia de les relacions ètniques. Des de 1999 fins a 2004 va ser recercador a l’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, on es va ocupar d’aspectes sociolingüístics de grups ètnics minoritzats.
Doctor en Lingüística per la Universitat de Barcelona des de l'any 2012 amb la tesi titulada La prosòdia del friülà en el marc de l'Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic. Des de 2007 està vinculat al Laboratori de Fonètica de la UB, amb el qual col·labora en el marc del projecte Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic. Des de 2008 forma part també del Grup d’Estudis de Prosòdia de la Universitat Pompeu Fabra. Des de 2014 és professor associat de la Facultat de Filologia de la UB i, des del 2017, és research fellow de la University of South Africa.
Els seus interessos de recerca són la prosòdia de les llengües romàniques, el contacte de llengües, la fonologia i la morfologia del friülà. 

Pàgina web personal de Paolo Roseano.


 

Wendy Elvira-García

Doctora en Ciència Cognitiva i Llenguatge
Professora associada de Lingüística

Doctora en Ciència Cognitiva i Llenguatge per la Universitat de Barcelona des de 2016. Màster en Lèxic i comunicació lingüística (2012) amb el treball de recerca titulat Análisis pragmaprosódico de las estructuras replicativas de “si” en español. Llicenciada en Filologia Hispànica l’any 2011. És investigadora  al Grup de Recerca en Fonètica Experimental i membre del projecte Amper-Cat i tecnologies derivades. Ha estat professora associada a la Universität Osnabrück (Alemanya), professora convidada a la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) i estudiant visitant a KU Leuven (Bèlgica).

Els seus interessos de recerca inclouen la fonètica teòrica i aplicada. La seva investigació bàsica tracta la interfície sintaxi-fonètica. En aquests moments li interessa particularment la integració de la prosòdia als models construccionals del llenguatge. A fonètica aplicada, dissenya eines per tractar problemes de la fonètica clínica i forense.

Pàgina web personal de Wendy Elvira-García.

 


Chia-wen Yeh

MA en Llengua i cultura hispàniques
Estudiant de doctorat

Chia-wen es va matricular al programa de doctorat de Ciència Cognitiva i Llenguatge al 2014 després de completar els seus estudis de màstes en Llengua i Cultura espanyoles a la la Fu Jen Catholic University in Taiwan. És llicenciada en Espanyol amb un minor en anglès de la Wenzao Ursuline University of Languages. També va completar estudis com a professora de xinès com a segona llengua a 2012. Els seus principals interessos d'investigació inclouen l'estudi de les vocals del xinès mandarí de Taiwan i la pronunciació del xinès per part de parlants de català. Els seus directors de tesi son na Ana Ma. Fernández-Planas (UB) i en Max Cortés (Fu Jen Catholic University).