Projectes de recerca

Tecnologies derivades d'AMPERCAT i anàlisi de corpus complementaris [Tecnologías derivadas de AMPER-CAT y análisis de corpus complementarios]

Investigadors principal: Ana Ma. Fernández-Planas
Referència: FFI2015-64859-P (MINECO/FEDER) 
Datas: 2016-2019


Geoprosòdia del català i de l'espanyol a les zones de parla catalana i de l'espanyol a Múrcia (AMPERCAT): últims punts de parla controlada i avaluació de la parla espontània

Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán
Referència: FFI2012-35998
Dates: 2013 - 2016
Website: http://stel.ub.es/labfon/amper

Aquest projecte constitueix l'última fase d'un ambiciós estudi geolingüístic de la prosòdia de les oracions declaratives i interrogatives del català en tot el seu domini lingüístic i l'espanyol en la part bilingüe del mateix i, a més, també del castellà de Múrcia, amb l'objectiu de contribuir a la confecció d'un atles multimèdia. Aquest estudi que portem a terme des de 2003 s'insereix en un macroprojecte internacional que té el seu centre i direcció internacional al Centre de Dialectologie i el GIPSA -lab de la Université Stendhal - Grenoble III ( França ). Des d'allà es coordina un gran Atlas Multimèdia que inclou una àmplia base de dades de so, gràfics i explicacions de les diferents varietats prosòdiques de les llengües romàniques parlades no només en l'àmbit europeu sinó també a Llatinoamèrica i fins i tot es comença a estendre a l'espanyol de Estats Units. La metodologia que s'està seguint inclou: treball de camp per a l'elaboració d'un corpus digitalitzat, anàlisi acústica dels enunciats del corpus i tests perceptius de comprovació a partir dels patrons melòdics buits de contingut lèxic. Amb aquest projecte, continuació del projecte anterior, pretenem completar l'estudi iniciat en diferents punts de les comunitats autònomes de Catalunya, Aragó (La Franja), València, Balears i Múrcia, a més de la ciutat de l'Alguer  Andorra i de la Catalunya Nord (a França) i afegir a aquest atles bàsic d'oracions pragmàticament neutres que, en el futur, poden servir de base de comparació a altres tipus d'oracions que continguin intencions i emocions diverses, altres materials (per exemple de tipus map tasques) gravats amb un nivell d'espontaneïtat major .


Cap a una geoprosòdia del català i el castellà a les zones de parla catalana i del castellà a Múrcia (AMPERCAT)

Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán
Referència: FFI2009-09309
Dates: 2009 - 2012
Website: http://stel.ub.edu/labfon/amper

Aquest projecte s'insereix en el marc d'AMPER (Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic). AMPER és un projecte d'estudi d'abast europeu sobre l'entonació. En altres països com França, Itàlia i Portugal el treball també ha començat. L'enfocament principal és fonètic, amb implicacions fonològiques, dialectològiques i sociolingüístiques. L'objectiu principal és l'estudi de l'entonació de les llengües romàniques d'Europa i reflectir els resultats en mapes que es podran consultar, visualment i perceptivament, a través d'internet. S'estudien oracions de modalitat enunciativa i interrogativa emeses com parla de laboratori, parla induïda i parla espontània. Des del nostre equip coordinem l'estudi del català, del castellà i del gallec a la Península Ibèrica que es porta a terme en diferents grups de treball i desenvolupem directament l'estudi del català i l'espanyol parlat a Catalunya.
 


Base de dades multimèdia de la prosòdia del català i del castellà a les zones bilingües (AMPERCAT)

Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán
Referència: HUM2006-05238
Dates: 2006 - 2009
Website: http://www.ub.edu/labfon/amper

Aquest projecte s'insereix en el marc d'AMPER (Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic). AMPER és un projecte d'estudi d'abast europeu sobre l'entonació. En altres països com França, Itàlia i Portugal el treball també ha començat. L'enfocament principal és fonètic, amb implicacions fonològiques, dialectològiques i sociolingüístiques. L'objectiu principal és l'estudi de l'entonació de les llengües romàniques d'Europa i reflectir els resultats en mapes que es podran consultar, visualment i perceptivament, a través d'internet. S'estudien oracions de modalitat enunciativa i interrogativa emeses com parla de laboratori, parla induïda i parla espontània. Des del nostre equip coordinem l'estudi del català, del castellà i del gallec a la Península Ibèrica que es porta a terme en diferents grups de treball i desenvolupem directament l'estudi del català i l'espanyol parlat a Catalunya.
 


Contribució a l'atles multimèdia de prosòdia de l'espai romànic a Catalunya

Investigador principal: Dr. Eugenio Martínez Celdrán
Referència: DGICYT - BFF2003 - 08487
Dates: 2003 - 2006
Website: http://www.ub.edu/labfon/amper

Aquest projecte s'insereix ideològicament a AMPER (Atles Multimèdia de Prosòdia de l'Espai Romànic). AMPER és un projecte d’estudi d’abast europeu sobre l’entonació. En d’altres països com França, Itàlia i Portugal el treball també ha començat. L’enfocament principal és fonètic, amb implicacions fonològiques dialectològiques i sociolingüístiques. L’objectiu principal consisteix a estudiar l’entonació de les llengües romàniques d’Europa i a reflectir els resultats en mapes que es podran consultar, visualment i perceptivament, a través d’internet. S’estudien oracions de modalitat enunciativa i interrogativa emeses com a parla de laboratori, parla induïda i parla espontània. Des del nostre equip coordinem l’estudi del català, del castellà i del gallec a la Península Ibèrica que es porta a terme en diferents grups de treball distribuits per tota geografia i portem a terme directament l'estudi del català i del castellà parlat a Catalunya. En la primera fase del treball ens estem centrant en l’anàlisi de veus femenines de dones d’entre 20 i 45 anys sense estudis superiors que viuen a àrees urbanes.
 


Els trets prosòdics en un model de percepció de parla

Investigador principal: Dr. Eugenio Martínez Celdrán
Referència: DGICYT - PB98 - 1230
Dates: 1999 - 2002

Aquest projecte d'investigació va ser una continuació de l'immediatament anterior per tal que el model tingués coherència teòrica i pràctica. D'aquesta manera, després d'obtenir la cadena de fonemes  ens proposàvem estudiar els trets prosòdics que ens permetessin segmentart la cadena i completar d'aquesta manera el programa de reconeixement automàtic.
 


Implementació d'un model de reconeixement de parla basat en trets acústics

Investigador principal: Dr. Eugenio Martínez Celdrán
Referència: DGICYT - PB94 - 0919
Dates: 1995 - 1998

L'objectiu d'aquesta investigació és elaborar un model que representi la manera segons la qual l'oient processa la cadena acústica d'elements de parla fins aconseguir transformar-la en una cadena de fonemes. Per tal d'eliminar una supeditació excesiva de la intuició i las incoherèencies de qualsevol model teòric, ens hem proposat elaborar un programa computacional de reconeixement automàtic de parla que simuli el model teòric utilitzant el diagrama de flux sorgit del model teòric i dels indicis invariants ja investigats en el projecte anterior. L'evaluació l'han dut a terme diferents parlants masculins i femenins.


El processament de la parla i la invariació acústica en espanyol

Investigador principal: Dr. Eugenio Martínez Celdrán
Referència: DGICYT - PB91 - 0278
Dates: 1992 - 1994

L'objectiu d'aquesta investigació és investigar tots els índex acústics invariants en les consonants i vocals de l'espanyol. Això implica fer recerca a través de diferents parlants i dialectes aquells components del senyal acústic que es presenten amb unes mateixes característiques de freqüència i amplitud. El tema té un doble interès: en primer lloc, desenvolupar una fonètica acústico-perceptiva per al castellà, que era gairebé un camp inexplorat en la bibliografia del moment; en segon lloc, realitzar un treball d'una gran importància de cara al reconeixement automàtic de parla. L'estudi s'insereix en la «theory of acoustic invariance of speech» desenvolupada, sobre tot, a Anglaterra i Estats Units sper investigadors com Blumstein, Stevens, Kewlwy-Port, Repp...