Sortides professionals

• Tecnologies del llenguatge

• Planificació lingüística

• Documentació i descripció de llengües

• Traducció

• Serveis editorials

• Ensenyament

• Recerca

• Participació en equips interdisciplinars en els àmbits següents:

- Patologies del llenguatge

- Adquisició i aprenentatge de llengües

- Comunicació oral i escrita en dominis especialitzats

- Llenguatge publicitari

- Turisme

- Interculturalitat i plurilingüisme