Galès, Jerònima

Aspectes biogràfics: 

“El impressor” signa la carta-pròleg de l’edició del Carlo famoso, publicada “en casa de Joan Mey”, la qual cosa ha fet que s’atribuís automàticament a Joan Mey, tant en catàlegs antics com en monografies recents. Tanmateix, el volum es publica el 1566 i Joan Mey havia mort el 1555. Philippe Berger (1987, vol. II, p. 583) l’havia atribuït a Jerònima Galès sense argumentar-ne els motius i l’estudi de Rosa M. Gregori (2012:156-158) dóna dades més concretes que fan altament versemblant aquesta atribució.

Jerònima Galès, que va estar casada en primeres núpcies amb l’impressor Joan Mey i en segones núpcies amb el també impressor Pedro de Huete, va exercir com a impressora entre 1556 i 1587, data de la seva mort. És mare de l’humanista Joan Felip Mey, catedràtic de prosòdia i de grec a la Universitat de València.