Candelera (la —)
Data: 
02-Febrer
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 1 - 20 de 278 (pàgina 1 de 14)
Text Llengua o varietatordenació descendent

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

A lla cannəlórə ju vìərnə sə nə va fórə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)
A la Cannelora, se fiocca o piove, l'immerne è ffora; se ssole sulegne l'immerne è ffrégne abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)
Si la Candelera plora, ya está o invierno fora; y si no plora, ni dentro ni fora aragonès
A Candelera ha plorau pero l'ivierno n s'h'acabau aragonès
Si la Candelera plora, el invierno ya está fora aragonès
En pasar a Candelera os gurrions n'as canaleras aragonès
Si la Candelera plora, l'imbierno ya ye fora aragonès
Ta la Candelera, una nevada, ta San Blas, un palmo más, ta Santa Agueda, hasta la bragueta aragonès
Si la Candelera plora, l'imbierno ya ye fuera[;] y si no plora, ni adentro ni afuera aragonès
Se la Candelera plora [/] el invierno ya ye fora; [/] se no plora [/] ni ye dentro [/] ni ye fora aragonès

Pàgines