forecast
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 1 - 20 of 4348 (page 1 of 218)
Text Language or varietysort descending

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

Abruzzese

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

Abruzzese

Qu̯andə də ggiuvəddì lu sólə nʒacchə, primə də dumènəch’avémə l’acqu̯ə

Abruzzese

La linə šta ggiacciatə, lu marənarə adà šta rittə

Abruzzese

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

Abruzzese

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

Abruzzese

Qu̯anda la mundagnə sə calə lə bbrachə, vìnnətə lu cappèllə e ccúmbratə la caprə ; qu̯andə sə mèttə lu cappèllə, vìnnətə la crapə ə ccùmbrətə lu cappèllə

Abruzzese

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

Abruzzese

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

Abruzzese

Qu̯andə la məndagnə sə mèttə ḍi cappèḍḍə, u̯ìnnətə lə crapə ə ccumbrə ḍi manteḍḍə ; qu̯andə la məndagnə sə ʃbbrachə, u̯innə lə crapə ə ccumbrə ḍi mantèḍḍə

Abruzzese

Cilə a ttòppə də lanə si nim bbiéu̯və ujjə, piéu̯və dumanə

Abruzzese

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

Abruzzese

Natale sénʒa luna sètte névi sópre una

Abruzzese

Lu harbinə pòrtə lu ffiaschə arrét’a la schjinə

Abruzzese

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

Abruzzese

Sólə scurə d’auštə pòrta la nävə pə ttuttə l’immèrnə

Abruzzese

Luna m bbiédə, marənarə aggiacciatə, lun’aggiacciatə, marənarə m biédə

Abruzzese
Archevènie de la sere, tutte lu mónne si rasserene; archevènie de la dumane, tutte lu mónne si 'mpantane Abruzzese
Cuan es gallos ploran, las boiras tamién ploran Aragonese
Si gritan os perros[,] agua a calderos Aragonese

Pages