buen tiempo
Categoría: 

Fichas de refranes

Mostrando 1 - 20 de 1802 (página 1 de 91)
Texto Lengua o variedadorden descendente

La linə šta ggiacciatə, lu marənarə adà šta rittə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
Archevènie de la sere, tutte lu mónne si rasserene; archevènie de la dumane, tutte lu mónne si 'mpantane abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Qu̯anda la mundagnə sə calə lə bbrachə, vìnnətə lu cappèllə e ccúmbratə la caprə ; qu̯andə sə mèttə lu cappèllə, vìnnətə la crapə ə ccùmbrətə lu cappèllə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
A la Cannelora, se fiocca o piove, l'immerne è ffora; se ssole sulegne l'immerne è ffrégne abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)

A lla cannəlórə ju vìərnə sə nə va fórə

abrucés (variedad de la región italiana de los Abruzos)
Si a Candelera plora [/] l'imbierno ya está fora [/] y si no, ni dentro ni fora aragonés
Cuan el tiempo ye del tiempo, [/] nunca ye mal tiempo aragonés
Si veis ventana en Moncayo[,] ya pues preparar l'alforja aragonés
Güen tiempo[,] que ya salen os caracols aragonés
Se la Candelera plora [/] el invierno ya ye fora; [/] se no plora [/] ni ye dentro [/] ni ye fora aragonés

Páginas