Crèdits de lliure elecció

Destinataris:

Per als estudiants de la Universitat de Barcelona el Seminari s’ofereix com una activitat amb dret a certificat d'assistència (alumnes de grau) i al reconeixement de 2 crèdits de lliure elecció (alumnes de llicenciatura).

 

Requisits:

  • Assistència regular a les sessions del Seminari.
  • Realització d’un exercici de síntesi sobre el Seminari (només en el cas d'alumnes de llicenciatura), que s’haurà de lliurar a la professora Maria-Reina Bastardas abans del 14 de juny de 2011.