APICE

Aprenentage Inicial de la Composició Escrita

La finalitat d’aquest estudi, en curs durant els anys 2013, 2014 i 2015, és detectar les millors condicions per a l’aprenentatge de la composició escrita en l’Educacio Primària. Ens proposem (1) identificar les variables individuals i contextuals que expliquen les diferències estructurals i evolutives en la redacció de textos expositius, i (2) detectar els aspectes del text i del procés de producció que expliquen millor la qualitat global d’aquests textos. Ens centrarem en textos expositius perquè són els que es necessiten més a l’escola.

Per a assolir el primer objectiu, els participants duran a terme un conjunt de tasques relacionades amb habilitats potencialment explicatives de les diferències en la qualitat textual (habilitats discursives i notacionals, vocabulari, comprensió lectora i memòria de treball), i s’enregistrarà la latència i les pauses durant el procés de producció en temps real. Paral·lelament, es determinarà la qualitat dels textos en funció de les seves característiques discursives, lèxiques i sintàctiques, i al mateix temps se n'obtindrà una avaluació global mitjançant jutges experts; a més a més, s’establiran les característiques distintives de les pràctiques docents en relació amb l’ensenyament de la composició escrita. Per a assolir el segon objectiu, s’examinarà la contribució de quatre aspectes de la composició escrita (organització global del text, complexitat sintàctica, productivitat, ortografia i puntuació) i d'un aspecte del procés de producció (fluïdesa escrita) a la qualitat dels textos avaluada globalment. Comprovarem les diferències evolutives en la contribució d’aquests cinc aspectes/factors.

Els resultats de l’estudi proporcionaran evidències basades en la investigació que contribuiran a resoldre alguns dilemes didàctics referents a la relació entre correcció ortogràfica i escriptura autònoma. Facilitaran intervencions educatives més eficients en l’ensenyament de la composició escrita. Els professors podran donar explicacions a les produccions dels nens, comptaran amb un quadre evolutiu per a orientar l’establiment d’objectius i amb unes eines per a avaluar la qualitat dels textos en diferents cursos de l’Educació Primària. El projecte uneix perspectives psicolingüístiques i didàctiques, així com aproximacions metodològiques, qualitatives i quantitatives. Unifica esforços de 9 universitats espanyoles per a contribuir a millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita, i continua i amplia dos projectes anteriors que se centraven en l’ensenyament inicial de la lectura i l’escriptura i en la comprensió lectora.