APICLE

Aprenentatge Inicial de la Comprensió Lectora

La finalitat del projecte, desenvolupat entre l’any 2010 i l’any 2012, era detectar quines habilitats de l’alumne i quines pràctiques docents contribueixen millor a explicar el progrés en la comprensió lectora. Amb aquesta finalitat, es van dur a terme dos estudis. L’estudi 1 es va proposar determinar quin o quins dels factors involucrats en l’aprenentatge inicial de la lectura de paraules prediuen millor la comprensió de textos. Es va confrontar el rendiment obtingut per una mostra d’alumnes de tercer curs d’Educació Primària en la lectura de paraules i la comprensió de textos amb els resultats que van obtenir aquests mateixos nens, al final de l’Educació Infantil i en el primer curs d’Educació Primària, en la lectura de paraules, la consciència fonològica i el coneixement de vocabulari, entre altres habilitats. En l’estudi 2, amb la finalitat de determinar la relació entre la lectura de paraules i la comprensió escrita i oral de diferents tipus de text, es va examinar l’evolució de la capacitat de comprensió lectora de tots els integrants de la mostra del tercer al quart curs. Això va permetre explorar la influència del tipus de text (narratiu / expositiu) i de la modalitat de producció (oral / escrita) en el desenvolupament de la comprensió. Ambdós estudis van tenir una aproximació longitudinal i van combinar l’ús d’instruments que van aportar dades quantificables i susceptibles d’anàlisi qualitativa juntament amb l’ús d’instruments observacionals que van aportar informació qualitativa.