EscAn

Escriptura analítica i diversitat lingüística

Canvis evolutius i microevolutius des de l’educació primària fins a l’educació superior

L’escriptura analítica és una valuosa eina no només de transmissió sinó també de construcció del coneixement. La finalitat del projecte, en curs durant els anys 2016, 2017 i 2018, és analitzar el procés de redacció dels textos explicatius/argumentatius, característics d’aquest tipus d’escriptura. Ens proposem (1) proporcionar un marc evolutiu de la producció de textos explicatius/argumentatius que doni compte dels canvis evolutius i microevolutius des de l’educació primària fins a la universitat i (2) examinar com les habilitats de producció de textos varien després de la implementació d’una seqüència didàctica dissenyada a l’efecte. Així mateix, busquem (3) explorar com la diverstat de situacions lingüístiques dels parlants incideix en les característiques dels textos.

Un total de 450 informants de 6è curs de primària, 4t de secundària i 2n/3r curs de la universitat participaran a l’estudi (50 per nivell escolar i situació lingüística): 150 parlants natius de castellà i 300 parlants castellà/català (150 natius i 150 no natius). Tots participaran en una sequència didàctica, dissenyada i aplicada en el context del projecte, que inclou activitats en les que es treballa explícitament l’argumentació i l’adopció de diferents posicions enunciatives: com a autor, lector avaluador i revisor. El corpus de textos a compilar serà de 300 textos redactats en castellà i 600 redactats en català (dos textos per participant, un a la primera sessió de la seqüència didàctica i un altre a l’última). Un cop transcrits i normalizats, es realizarà una anàlisi morfològica automàtica dels textos, s’etiquetarà manualment la seva estructura retòrica i es procedirà a la seva avaluació per part de jutges externs.

Per acomplir amb el primer objetiu examinarem com evolucionen les qualitats pròpies de l’escriptura analítica (diversitat lèxica, complexitat sintàctica i organització global dels textos, amb especial referència a la línia argumentativa) des de primària fins a la universtat. En relació amb el segon objectiu, i per detectar la mal·leabilitat relativa de les habilitats dels participants a l’acció didàctica, analizarem els canvis en aquestes mateixes qualitats des de l’inici fins al final de la seqüència didàctica. Per últim, i en relació amb la implicació de la flexibilitat cognitiva com a facilitadora de la capacitat per posar-se en la perspectiva de l’altre, examinarem la incidència de les diferents situacions lingüístiques dels participants en els canvis evolutius i microevolutius observats, per així descobrir en quina mesura difereixen els textos produïts per participants que escriuen i llegeixen habitualment en una llengua dels que escriuen i llegeixen en més d’una llengua.

Els resultats de l’estudi permetran disposar d’un quadre fiable del desenvolupament de l’escriptura analítica des de l’educació primària fins a l’educació superior. Comprovarem, a més, l’efectivitat d’una seqüència didàctica dissenyada per a l’ensenyament de l’escriptura analítica adaptada a cada nivell educatiu. Esperem que les pràctiques didàctiques aplicades, d’una banda, permitin optimitzar la producció dels textos i millorar-ne la qualitat i, de l’altra, puguin ser transferides a altres poblacions i contextos educatius. Per acabar, i en relació amb la diversitat de situacions lingüístiques de l’alumnat, esperem poder avançar en el coneixement de com l’experiència lingüística, o més precisament, la seva influència en la flexibilitat cognitiva incideix en la presa de perspectiva en la construcció de textos explicatius/argumentatius.