«The development of new patterns: /g/ as a first-person marker in Catalan verbs»

«The development of new patterns: /g/ as a first-person marker in Catalan verbs»

Pòster presentat a Going Romance 2022 

Dates
30/11/2022 - 02/12/2022
Lloc
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra