Tesis i altres treballs d'investigació

Tesis doctorals

L'al·lomorfia de les preposicions a, en i amb en català

Estat
En preparació

El dialecte de l’Alguer en relació amb altres llengües romàniques. Estudi fonètic i fonològic

Estat
En preparació

Variació fònica del català com a L2: segments i suprasegments en el català parlat per anglòfons

Estat
En preparació
Direcció
Programa
Universitat de Barcelona

La nativizació fonològica dels manlleus en català central: anàlisi tipològica descriptiva i formal

Estat
En preparació
Direcció
Programa
Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals, Estudis Avançats en Lingüística i Literatura Catalanes / Beca de Formació de Personal Universitari, Ministeri d'Universitats

Variació i estabilitat en el sistema vocàlic valencià: anàlisi acústica de l'harmonia vocàlica

Estat
Finalitzada
Any
2022
Programa
Llengües, Literatures i Cultures, i les seues aplicacions (Universitat de València)

Morfologia verbal catalana: anàlisi diacrònica i contrastiva

Estat
Finalitzada
Any
2021
Direcció
Programa
Llengües, Literatures i Cultures, i les seues aplicacions (Universitat de València)

Estudi acústic i perceptiu de les sibilants en valencià

Estat
Finalitzada
Any
2020

La adquisición de la fonología del chino por hablantes monolingües de español y por hablantes bilingües de catalán y español

Estat
Finalitzada
Any
2020
Autor
Programa
Lenguas, Literaturas y Culturas, y sus Aplicaciones (Universitat de València)

Estudi contrastiu de l’estructura sil·làbica del català i del xinès estàndard i de les implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons (Premi IEC de la Secció Filològica Pompeu Fabra de Gramàtica, any 2021, 20ª convocatòria)

Estat
Finalitzada
Any
2019
Autor
Direcció
Programa
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

Les vocals mitjanes posteriors en el català de Girona: anàlisi de la producció i la percepció

Estat
Finalitzada
Any
2017
Programa
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

El segment velar en la flexió verbal de l'eivissenc. Anàlisi de la variació distribucional, geogràfica i generacional

Estat
Finalitzada
Any
2017
Autor
Direcció
Programa
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

El parlar de la conca central de la Noguera Ribagorçana: fronteres dialectals a la Terreta (Premi IEC de la Secció Filològica Francesc de Borja Moll de Dialectologia, any 2018)

Estat
Finalitzada
Any
2016
Autor
Direcció
Programa
Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals (Universitat de Barcelona)

Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística

Estat
Finalitzada
Any
2013
Programa
Llenguatge i Variació (Universitat de Barcelona)

Treballs d'investigació (màster i posgrau)

El comportament fonològic de la ròtica final dels infinitius en context d'enclisi en català. Variació i canvi lingüístics

Estat
Finalitzada
Any
2023
Autor
Programa
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes / Beca de col·laboració en Departaments [Ministeri d'Eduació i Ciència, convocatòria 2022-2023]

Descripció microtipològica i anàlisi freqüencial de les obertures del català

Estat
Finalitzada
Any
2022
Autor
Direcció
Programa
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

L’assignació de gènere gramatical en una mostra de manlleus incorporats al català: un assaig de formalització en teoria de l’optimitat

Estat
Finalitzada
Any
2022
Autor
Programa
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Descripció i anàlisi de les realitzacions de vocals mitjanes en manlleus esdrúixols del català de Barcelona

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Direcció
Programa
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes
Arxius adjunts

Relacions de solidaritat entre l'obertura de vocals mitjanes tòniques, la reducció vocàlica i l'elisió de la ròtica final en manlleus

Estat
Finalitzada
Any
2019
Autor
Direcció
Programa
Màster d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Estudio de las diferencias entre los sistemas vocálicos del español y del chino

Estat
Finalitzada
Any
2016
Autor
Programa
Màster Oficial en Investigació en llengües i literatures Estudis avançats de llengua i literatura catalanes, Universitat de València
Arxius adjunts

Ròtiques finals en el català central de Barcelona

Estat
Finalitzada
Any
2015
Autor
Programa
Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Articulació i reconeixement de les fricatives del valencià

Estat
Finalitzada
Any
2014
Programa
Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària, Universitat de València
Arxius adjunts

Estudi sociomorfològic a Manresa : el segment velar en algunes formes del PI i el PS dels verbs anar, fer, veure i haver

Estat
Finalitzada
Any
2014
Programa
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats de llengua i literatura catalanes, UAB–UB

Aspectes fonològics del català de la comarca de la Selva

Estat
Finalitzada
Any
2012
Direcció
Programa
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (MOEILLC), UAB–UB

Les variants al·lomòrfiques de la preposició a en algunes varietats del català: descripció i anàlisi

Estat
Finalitzada
Any
2009
Programa
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (MOEILLC), UAB–UB

Altres treballs de recerca / treballs de grau

La incidència del pes prosòdic en l’ordre que adopten els components dels binomis en un corpus de dades escrites

Estat
Finalitzada
Any
2022
Autor
Direcció
Programa
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Estudi de la incidència del pes prosòdic en binomis no congelats i en col·locacions del català

Estat
Finalitzada
Any
2022
Autor
Programa
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Descripció i anàlisi acústica de les realitzacions de les fricatives labiodentals sordes finals en posició prevocàlica

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Programa
Grau de Filologia Catalana
Arxius adjunts
Treball1.4 MB
Annexos662.95 KB

L’assignació de gènere gramatical en una mostra de manlleus incorporats al català

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Programa
Grau de Filologia Catalana
Arxius adjunts
Treball1.13 MB
Annexos5.8 MB

Descripció microtipològica i anàlisi freqüencial de les obertures en català

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Direcció
Programa
Grau de Filologia Catalana
Arxius adjunts
Treball732.14 KB
Enllaços1005.94 KB

El procés d'elisió de la /n/ final en síl·laba tònica en català: estat de la qüestió i experiment amb pseudoparaules

Estat
Finalitzada
Any
2021
Autor
Direcció
Programa
Grau de Llengües i Literatures Modernes
Arxius adjunts
Treball3.49 MB
Annexos2.24 MB

Sobre la distribució vocàlica en els manlleus i el seu grau de nativització fonològica: estudi experimental a través d'una mostra del català de la plana de Vic i proposta d'explicació tipològica (Premi Joan Julià-Muné)

Estat
Finalitzada
Any
2020
Direcció
Programa
Grau de Filologia Catalana
Arxius adjunts

La producció de l’accent lèxic en anglès com a llengua estrangera en catalanoparlants

Estat
Finalitzada
Any
2019
Autor
Direcció
Programa
Grau de Lingüística
Arxius adjunts