Investigadors

COMPOSICIÓ ACTUAL DEL GRUP

Investigadors en formació (Tesis Doctorals inscrites)

MEMBRES ANTERIORS

Investigador secundari
Universitat de Barcelona
Investigador secundari
Université d'Avignon d'Avignon et des Pays de Vaucluse
Investigador en formació
Universitat de Barcelona
Investigador secundari
Université Paris VIII
Investigador secundari
Equip de treball
Cambridge University