sessió III: paratextos, epístoles i històries de la literatura