bon temps
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 1781 - 1800 de 1802 (pàgina 90 de 91)
Text Llengua o varietatordenació ascendent
Si la Candelera plora, l'imbierno ya ye fora aragonès
Si la Candelera plora, l'imbierno ya ye fuera[;] y si no plora, ni adentro ni afuera aragonès
Si la Candelera plora, ya está o invierno fora; y si no plora, ni dentro ni fora aragonès
Si la Candelera plora, el invierno ya está fora aragonès
O día de san Benito pasa o cuculo o mar[,] y si no lo pasa[,] se queda dillá aragonès
Febrero, busca a sombra o perro aragonès
Si a Candelera plora [/] l'imbierno ya está fora [/] y si no, ni dentro ni fora aragonès
A la Cannelora, se fiocca o piove, l'immerne è ffora; se ssole sulegne l'immerne è ffrégne abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)
Archevènie de la sere, tutte lu mónne si rasserene; archevènie de la dumane, tutte lu mónne si 'mpantane abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

A lla cannəlórə ju vìərnə sə nə va fórə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Pàgines