mal temps
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 1 - 20 de 1399 (pàgina 1 de 70)
Text Llengua o varietatordenació descendent

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Luna m bbiédə, marənarə aggiacciatə, lun’aggiacciatə, marənarə m biédə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)
A la Cannelora, se fiocca o piove, l'immerne è ffora; se ssole sulegne l'immerne è ffrégne abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Qu̯anda la mundagnə sə calə lə bbrachə, vìnnətə lu cappèllə e ccúmbratə la caprə ; qu̯andə sə mèttə lu cappèllə, vìnnətə la crapə ə ccùmbrətə lu cappèllə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)
Abriles, menbrillos y yernos[,] pocos n'hay güenos aragonès
Marzo marziaba, [/] abril espelletaba [/] y mayo contaba as pelletas [/] que marzo y abril sacaban aragonès
Saca a manta y o bateaguas y a fer leña[,] qu'ha veníu o pintapared aragonès
Se pa Semana Santa no canta'l cucut, [/] o ye muerto, o ye perdut aragonès
A boira en Puyarcón, mal tiempo en Aragón aragonès
A mal tiempo [/] güena cara aragonès
Si a 3 de abril [/] no me beis benir, [/] u estoi muerto [/] u pa morir aragonès
Febrero, barbas de gran caballero, que mató a mi padre en o leñero y a mi madre en o lavadero aragonès

Pàgines