Dizionario Abruzzese e Molisano [I-V]
Author: 
GIAMMARCO, Ernesto
Editorial: 
Edizioni dell'Ateneo
Place of edition: 
Roma
Publication date: 
1968-1985
Proverbs
Displaying 1 - 20 of 34 (page 1 of 2)
Proverbsort descending In source

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

Page:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volume:
I

A lla cannəlórə ju vìərnə sə nə va fórə

Page:
407
Sub voce:
cannəlórə
Volume:
I

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

Page:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volume:
I

Cā cannəlórə, a vərnatə jè šciutə fórə

Page:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volume:
I

Cannilòrə, sə ccə šta lu solətillə, / jèmə m mèʒʒə a lu vərnillə, sə ccə šta lu sèlə bbònə, / da l’immèrnə sèmə fòrə

Page:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volume:
I

Cilə a ttòppə də lanə si nim bbiéu̯və ujjə, piéu̯və dumanə

Page:
565
Sub voce:
cíələ
Volume:
I

Écchə la cannəlórə ; / la mbərnatə à šcitə daforə ; / chji sa bbén gundà / qu̯aranda jórnə a da fà. Rəspónnə j’aucatə : / – Ne jèšcə la mbərnatə, / sə nə scòppə l’aucatə

Page:
407-408
Sub voce:
cannəlórə
Volume:
I

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

Page:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volume:
I

Ju sólə də marzə la ggiòvəna l’accidə, la vacchja l’ammazza

Page:
2048
Sub voce:
sólə
Volume:
IV

La cannəlórə, la vərnatə è šciutə fórə ; / arrəspónnə Sandə Bbiagə : / – La vərnatə angórə trascə

Page:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volume:
I

La linə šta ggiacciatə, lu marənarə adà šta rittə

Page:
1023
Sub voce:
lunə
Volume:
II

La näva marzaròla dura quanda la sòcər’i lla nóra

Page:
1287
Sub voce:
névə
Volume:
III

La néva marzulinə dura da la sér’a la matinə

Page:
1287
Sub voce:
névə
Volume:
III

La nèvə də dicíəmbrə a lla tèrrə cə mèttə i víərmə

Page:
1287
Sub voce:
névə
Volume:
III

La névə də marzə é ccómə na uazzə

Page:
1287
Sub voce:
névə
Volume:
III

Lu harbinə pòrtə lu ffiaschə arrét’a la schjinə

Page:
915
Sub voce:
harbinə
Volume:
II

Luna m bbiédə, marənarə aggiacciatə, lun’aggiacciatə, marənarə m biédə

Page:
1023
Sub voce:
lunə
Volume:
II

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

Page:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volume:
I

N ʒanda Catarina la nève n gim’alla špina

Page:
1286-7
Sub voce:
névə
Volume:
III

Natale cójjo sòlo, Pasqu̯a cójjo tizzóno

Page:
1248, 2048
Sub voce:
Natalə, sólə
Volume:
III, IV

Pages