Dizionario Abruzzese e Molisano [I-V]
Autor: 
GIAMMARCO, Ernesto
Editorial: 
Edizioni dell'Ateneo
Lugar de edición: 
Roma
Fecha de publicación: 
1968-1985
Proverbs
Mostrando 21 - 34 de 34 (página 2 de 2)
Refránorden descendente En la fuente

Natale sénʒa luna sètte névi sópre una

Página:
1248
Sub voce:
Natalə
Volumen:
III

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

Página:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

Nòvə di innérə tutt’accerə

Página:
1287
Sub voce:
névə
Volumen:
III

Nòvə du furberə é ttuttə selə

Página:
1287
Sub voce:
névə
Volumen:
III

Pióvə ə fférə lu sólə, tuttə lə vicchjə va nn’ammórə

Página:
1560
Sub voce:
pïòvərə
Volumen:
III

Pröma Natälə né ffraddə ə nné ffämə ; dòpə Natälə fradd’ə ffäme

Página:
1248
Sub voce:
Natalə
Volumen:
III

Qu̯anda la mundagnə sə calə lə bbrachə, vìnnətə lu cappèllə e ccúmbratə la caprə ; qu̯andə sə mèttə lu cappèllə, vìnnətə la crapə ə ccùmbrətə lu cappèllə

Página:
1219
Sub voce:
mundagnə
Volumen:
II

Qu̯andə də ggiuvəddì lu sólə nʒacchə, primə də dumènəch’avémə l’acqu̯ə

Página:
2048
Sub voce:
sólə
Volumen:
III

Qu̯andə la məndagnə sə mèttə ḍi cappèḍḍə, u̯ìnnətə lə crapə ə ccumbrə ḍi manteḍḍə ; qu̯andə la məndagnə sə ʃbbrachə, u̯innə lə crapə ə ccumbrə ḍi mantèḍḍə

Página:
1219
Sub voce:
mundagnə
Volumen:
II

Qu̯ann’a Mmajjano piòve e a Vvejjino fiòcca, fecúrate che ffa n-gim’a lla Ròcca

Página:
1560
Sub voce:
pïòvərə
Volumen:
III

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

Página:
408
Sub voce:
cannəlórə
Volumen:
I

Sandə Martinə la névə pə lə spinə

Página:
1287
Sub voce:
névə
Volumen:
III

Sólə scurə d’auštə pòrta la nävə pə ttuttə l’immèrnə

Página:
2048
Sub voce:
sólə
Volumen:
IV

Sə ppióvə a ssanda Bbəbbianə, pióvə nu mésə ə nna səttəmanə

Página:
1560
Sub voce:
pïòvərə
Volumen:
III

Páginas