Pla d'estudis

Informació general sobre el Grau de Lingüística a la pàgina de la Facultat de Filologia.

Els estudis de grau tenen una càrrega lectiva que comprèn un total de 240 crèdits ECTS. Això equival a una durada de quatre cursos acadèmics. Un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball de l’estudiant, incloent-hi les classes lectives, teòriques o pràctiques, l’estudi personal, la participació en seminaris, els treballs, les pràctiques i la preparació i la realització d’exàmens i de proves d’avaluació.