Pau, Jeroni

Aspectes biogràfics: 

Jeroni Pau (Barcelona ? – 1497), humanista i jurista, canonge de Vic i Barcelona, va pertànyer durant disset anys al cercle de Roderic de Borja i va ser un important col•laborador de l’humanista Pere Miquel Carbonell en la redacció de les Cròniques. Autor de la Practica cancelleriae apostolicae (...) (1620), i d’epígrames i epístoles en llengua llatina; va escriure Barcino (1491), i refongué i amplià les Regles d’esquivar vocables (...) de Bernat Fenollar.