Drupal

Dissertations

PhD Dissertations

L'al·lomorfia contextual i la pressió paradigmàtica de les preposicions "a", "en" i "amb" en català

Status
In preparation

El dialecte de l’Alguer en relació amb altres llengües romàniques. Estudi fonètic i fonològic

Status
In preparation

La nativizació fonològica dels manlleus en català central: anàlisi tipològica descriptiva i formal

Status
In preparation
Direction
Programme
Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals, Estudis Avançats en Lingüística i Literatura Catalanes / Beca de Formació de Personal Universitari, Ministeri d'Universitats

Variació i estabilitat en el sistema vocàlic valencià: anàlisi acústica de l'harmonia vocàlica

Status
Finished
Year
2022
Programme
Llengües, Literatures i Cultures, i les seues aplicacions (Universitat de València)

Morfologia verbal catalana: anàlisi diacrònica i contrastiva

Status
Finished
Year
2021
Direction
Programme
Llengües, Literatures i Cultures, i les seues aplicacions (Universitat de València)

Estudi acústic i perceptiu de les sibilants en valencià

Status
Finished
Year
2020

La adquisición de la fonología del chino por hablantes monolingües de español y por hablantes bilingües de catalán y español

Status
Finished
Year
2020
Author
Programme
Lenguas, Literaturas y Culturas, y sus Aplicaciones (Universitat de València)

Estudi contrastiu de l’estructura sil·làbica del català i del xinès estàndard i de les implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons (Honoured with the prize from the Institut d’Estudis Catalans, Pompeu Fabra, Grammar, year 2021)

Status
Finished
Year
2019
Author
Direction
Programme
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

Les vocals mitjanes posteriors en el català de Girona: anàlisi de la producció i la percepció

Status
Finished
Year
2017
Programme
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

El segment velar en la flexió verbal de l'eivissenc. Anàlisi de la variació distribucional, geogràfica i generacional

Status
Finished
Year
2017
Author
Direction
Programme
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

El parlar de la conca central de la Noguera Ribagorçana: fronteres dialectals a la Terreta (Honoured with the prize from the Institut d’Estudis Catalans, Francesc de Borja Moll, category: Dialectology, year 2018)

Status
Finished
Year
2016
Author
Direction
Programme
Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals (Universitat de Barcelona)

Research papers (MA Thesis, etc.)

El comportament fonològic de la ròtica final dels infinitius en context d'enclisi en català. Variació i canvi lingüístics.

Status
Finished
Year
2023
Author
Programme
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes / Beca de col·laboració en Departaments [Ministeri d'Eduació i Ciència, convocatòria 2022-2023]

Descripció microtipològica i anàlisi freqüencial de les obertures del català

Status
Finished
Year
2022
Author
Direction
Programme
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

L’assignació de gènere gramatical en una mostra de manlleus incorporats al català: un assaig de formalització en teoria de l’optimitat

Status
Finished
Year
2022
Author
Programme
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Descripció i anàlisi de les realitzacions de vocals mitjanes en manlleus esdrúixols del català de Barcelona

Status
Finished
Year
2021
Author
Direction
Programme
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes
Attached files

Relacions de solidaritat entre l'obertura de vocals mitjanes tòniques, la reducció vocàlica i l'elisió de la ròtica final en manlleus

Status
Finished
Year
2019
Author
Direction
Programme
Màster d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Estudio de las diferencias entre los sistemas vocálicos del español y del chino

Status
Finished
Year
2016
Author
Programme
Màster Oficial en Investigació en llengües i literatures Estudis avançats de llengua i literatura catalanes, Universitat de València
Attached files

Ròtiques finals en el català central de Barcelona

Status
Finished
Year
2015
Author
Programme
Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Articulació i reconeixement de les fricatives del valencià

Status
Finished
Year
2014
Programme
Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària, Universitat de València
Attached files

Estudi sociomorfològic a Manresa : el segment velar en algunes formes del PI i el PS dels verbs anar, fer, veure i haver

Status
Finished
Year
2014
Programme
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats de llengua i literatura catalanes, UAB–UB

Aspectes fonològics del català de la comarca de la Selva

Status
Finished
Year
2012
Direction
Programme
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (MOEILLC), UAB–UB

Les variants al·lomòrfiques de la preposició a en algunes varietats del català: descripció i anàlisi

Status
Finished
Year
2009
Programme
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (MOEILLC), UAB–UB

Other research papers

La incidència del pes prosòdic en l’ordre que adopten els components dels binomis en un corpus de dades escrites

Status
Finished
Year
2022
Author
Direction
Programme
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Estudi de la incidència del pes prosòdic en binomis no congelats i en col·locacions del català

Status
Finished
Year
2022
Author
Programme
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Descripció i anàlisi acústica de les realitzacions de les fricatives labiodentals sordes finals en posició prevocàlica

Status
Finished
Year
2021
Author
Programme
Grau de Filologia Catalana
Attached files
Treball1.4 MB
Annexos662.95 KB

L’assignació de gènere gramatical en una mostra de manlleus incorporats al català

Status
Finished
Year
2021
Author
Programme
Grau de Filologia Catalana
Attached files
Treball1.13 MB
Annexos5.8 MB

Descripció microtipològica i anàlisi freqüencial de les obertures en català

Status
Finished
Year
2021
Author
Direction
Programme
Grau de Filologia Catalana
Attached files
Treball732.14 KB
Enllaços1005.94 KB

El procés d'elisió de la /n/ final en síl·laba tònica en català: estat de la qüestió i experiment amb pseudoparaules

Status
Finished
Year
2021
Author
Direction
Programme
Grau de Llengües i Literatures Modernes
Attached files
Treball3.49 MB
Annexos2.24 MB

Sobre la distribució vocàlica en els manlleus i el seu grau de nativització fonològica: estudi experimental a través d'una mostra del català de la plana de Vic i proposta d'explicació tipològica

Status
Finished
Year
2020
Direction
Programme
Grau de Filologia Catalana
Attached files

La producció de l’accent lèxic en anglès com a llengua estrangera en catalanoparlants

Status
Finished
Year
2019
Author
Direction
Programme
Grau de Lingüística
Attached files