Drupal

Research papers (MA Thesis, etc.)

Research papers (MA Thesis, etc.)

El comportament fonològic de la ròtica final dels infinitius en context d'enclisi en català. Variació i canvi lingüístics.

Status
Finished
Year
2023
Author
Programme
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes / Beca de col·laboració en Departaments [Ministeri d'Eduació i Ciència, convocatòria 2022-2023]

Descripció microtipològica i anàlisi freqüencial de les obertures del català

Status
Finished
Year
2022
Author
Direction
Programme
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

L’assignació de gènere gramatical en una mostra de manlleus incorporats al català: un assaig de formalització en teoria de l’optimitat

Status
Finished
Year
2022
Author
Programme
Màster oficial interuniversitari d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes

Descripció i anàlisi de les realitzacions de vocals mitjanes en manlleus esdrúixols del català de Barcelona

Status
Finished
Year
2021
Author
Direction
Programme
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes
Attached files

Relacions de solidaritat entre l'obertura de vocals mitjanes tòniques, la reducció vocàlica i l'elisió de la ròtica final en manlleus

Status
Finished
Year
2019
Author
Direction
Programme
Màster d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Estudio de las diferencias entre los sistemas vocálicos del español y del chino

Status
Finished
Year
2016
Author
Programme
Màster Oficial en Investigació en llengües i literatures Estudis avançats de llengua i literatura catalanes, Universitat de València
Attached files

Ròtiques finals en el català central de Barcelona

Status
Finished
Year
2015
Author
Programme
Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

Articulació i reconeixement de les fricatives del valencià

Status
Finished
Year
2014
Programme
Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària, Universitat de València
Attached files

Estudi sociomorfològic a Manresa : el segment velar en algunes formes del PI i el PS dels verbs anar, fer, veure i haver

Status
Finished
Year
2014
Programme
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats de llengua i literatura catalanes, UAB–UB

Aspectes fonològics del català de la comarca de la Selva

Status
Finished
Year
2012
Direction
Programme
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (MOEILLC), UAB–UB

Les variants al·lomòrfiques de la preposició a en algunes varietats del català: descripció i anàlisi

Status
Finished
Year
2009
Programme
Màster Oficial Interuniversitari Estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (MOEILLC), UAB–UB