Drupal

PhD Dissertations

PhD Dissertations

El dialecte de l’Alguer en relació amb altres llengües romàniques. Estudi fonètic i fonològic

Status
In preparation

Variació i estabilitat en el sistema vocàlic valencià: anàlisi acústica de l'harmonia vocàlica

Status
In preparation

L'al·lomorfia contextual i la pressió paradigmàtica de les preposicions a, en i amb en català

Status
In preparation

Estudi acústic i perceptiu de les sibilants en valencià

Status
Finished
Year
2020

La adquisición de la fonología del chino por hablantes monolingües de español y por hablantes bilingües de catalán y español

Status
Finished
Year
2020
Author
Programme
Lenguas, Literaturas y Culturas, y sus Aplicaciones (Universitat de València)

Estudi contrastiu de l’estructura sil·làbica del català i del xinès estàndard i de les implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons (Honoured with the prize from the Institut d’Estudis Catalans, Pompeu Fabra, Grammar, year 2021)

Status
Finished
Year
2019
Author
Direction
Programme
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

Les vocals mitjanes posteriors en el català de Girona: anàlisi de la producció i la percepció

Status
Finished
Year
2017
Programme
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

El segment velar en la flexió verbal de l'eivissenc. Anàlisi de la variació distribucional, geogràfica i generacional

Status
Finished
Year
2017
Author
Direction
Programme
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

El parlar de la conca central de la Noguera Ribagorçana: fronteres dialectals a la Terreta (Honoured with the prize from the Institut d’Estudis Catalans, Francesc de Borja Moll, category: Dialectology, year 2018)

Status
Finished
Year
2016
Author
Direction
Programme
Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals (Universitat de Barcelona)