Tesis doctorals

Tesis doctorals

L'al·lomorfia de les preposicions a, en i amb en català

Estat
En preparació

El dialecte de l’Alguer en relació amb altres llengües romàniques. Estudi fonètic i fonològic

Estat
En preparació

Variació fònica del català com a L2: segments i suprasegments en el català parlat per anglòfons

Estat
En preparació
Direcció
Programa
Universitat de Barcelona

La nativizació fonològica dels manlleus en català central: anàlisi tipològica descriptiva i formal

Estat
En preparació
Direcció
Programa
Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals, Estudis Avançats en Lingüística i Literatura Catalanes / Beca de Formació de Personal Universitari, Ministeri d'Universitats

Variació i estabilitat en el sistema vocàlic valencià: anàlisi acústica de l'harmonia vocàlica

Estat
Finalitzada
Any
2022
Programa
Llengües, Literatures i Cultures, i les seues aplicacions (Universitat de València)

Morfologia verbal catalana: anàlisi diacrònica i contrastiva

Estat
Finalitzada
Any
2021
Direcció
Programa
Llengües, Literatures i Cultures, i les seues aplicacions (Universitat de València)

Estudi acústic i perceptiu de les sibilants en valencià

Estat
Finalitzada
Any
2020

La adquisición de la fonología del chino por hablantes monolingües de español y por hablantes bilingües de catalán y español

Estat
Finalitzada
Any
2020
Autor
Programa
Lenguas, Literaturas y Culturas, y sus Aplicaciones (Universitat de València)

Estudi contrastiu de l’estructura sil·làbica del català i del xinès estàndard i de les implicacions segmentals més rellevants per als aprenents sinòfons (Premi IEC de la Secció Filològica Pompeu Fabra de Gramàtica, any 2021, 20ª convocatòria)

Estat
Finalitzada
Any
2019
Autor
Direcció
Programa
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

Les vocals mitjanes posteriors en el català de Girona: anàlisi de la producció i la percepció

Estat
Finalitzada
Any
2017
Programa
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

El segment velar en la flexió verbal de l'eivissenc. Anàlisi de la variació distribucional, geogràfica i generacional

Estat
Finalitzada
Any
2017
Autor
Direcció
Programa
Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Barcelona)

El parlar de la conca central de la Noguera Ribagorçana: fronteres dialectals a la Terreta (Premi IEC de la Secció Filològica Francesc de Borja Moll de Dialectologia, any 2018)

Estat
Finalitzada
Any
2016
Autor
Direcció
Programa
Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals (Universitat de Barcelona)

Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística

Estat
Finalitzada
Any
2013
Programa
Llenguatge i Variació (Universitat de Barcelona)