Enllaços

Atles Multimèdia de Prosòdia de l’Espai Romànic (AMPER)
http://www.ub.edu/labfon/amper/index_ampercat_cat.html

Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)
http://www.ub.edu/cccub

Corpus Oral Dialectal (COD)
http://www.ub.edu/lincat

Departament de Filologia Catalana (Universitat de Barcelona)
http://www.ub.edu/filcat

Distància Lingüística entre les varietats valencianes (Applet Dialectomètrica, COD)
http://www.iula.upf.edu/rec/vdm_val

Els sons del català
http://www.ub.edu/sonscatala

Esteve Valls – Papers
http://ub.academia.edu/estevevalls/Papers

Fonètica i Fonologia Catalanes (Universitat de València)
http://www.uv.es/foncat

Grup d’Estudi de la Variació (GEV)
http://www.ub.edu/GEV

Grup d’Estudis de Prosòdia (GrEP)
http://prosodia.upf.edu/home/ca/index.php

Guies de pronunciació del català
http://www.ub.edu/guiesdepronunciacio

Jesús Jiménez – Papers
https://uv.academia.edu/JesusJimenez

Mapes de variació dialectal (COD)
http://www.ub.edu/mapadialectal

Maria-Rosa Lloret – Papers
https://ub.academia.edu/MariaRosaLloret

Rutgers Optimality Archive (ROA)
http://roa.rutgers.edu

Scripta
http://www.scripta.ub.edu