Violeta Martínez-Paricio

Investigador d'altres universitats
Línies de recerca

Fonologia, morfofonologia, tipologia lingüística, desenvolupament de recursos electrònics per a l'ensenyament de la pronunciació de segones llengües

Universitat de València
violeta.martinez@uv.es

Relevant publications

2019

Natural Language & Linguistic Theory, 37.2

p. 659-691
En premsa
Gil, Juana; Llisterri, Joaquim (ed.)

Fonética y fonología descriptivas de la lengua española

Georgetown
Georgetown University Press
2018

Linguistics, 56.1

p. 69-114